CASSİRER VE HEİDEGGER’İN DAVOS TARTIŞMASI ÜZERİNDEN BİR HEİDEGGER OKUMA DENEMESİ

ÖZET

Bu çalışma, Heidegger’in Davos’ta (1929) Cassirer ile giriştiği tartışmanın ışığında iki farklı dünyanın kökensel bir analizini amaçlamaktadır. Davos’taki bu bir hayli ilginç tartışma ilgili kişilerce pek çok defa incelenmiştir. Heidegger’in kendine özgü Kant okumasıyla Cassirer’in temsil ettiği varsayılan Kant okuması, aslında, modernizmin krizine karşı iki farklı cevap olarak da düşünülebilir. Biz bu çalışmada, Heidegger’in zaman/sallık merkezindeki Kant okumasını merkeze aldık. Modernizm kriziyle doğrudan ilgili olan Heideggerci düşüncenin bu yönünün, Lukacs’ın tarihsel ve Negri’nin felsefi eleştirisine hedef olduğunu göstermeye çalıştık. Hem Lukacs’ın hem de Negri’nin eleştirileri Heideggerci modernizm eleştirisini tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Lukacs’ın tarihsel bir figür olarak ortaya koyduğu Heidegger ile Negri’nin karşısına Spinoza’yı çıkardığı Heidegger, bir anlamda, modernizmin veya döneminin krizinin “sahte” bir eleştirmeni olarak görülebilir.

Anahtar sözcükler: Cassirer, Heidegger, Lukacs, Negri, zamansallık, modernizm krizi.

ABSTRACT

This study aims at a fundamental analysis of two different worlds in the light of Heidegger's debate with Cassirer in Davos (1929). This very interesting debate in Davos has been analyzed many times by those concerned. Heidegger's idiosyncratic reading of Kant and the reading of Kant supposedly represented by Cassirer can, in fact, be considered as two different responses to the crisis of modernism. In this study, we have focused on Heidegger's temporality-centered reading of Kant. We have tried to show that this aspect of Heideggerian thought, which is directly related to the crisis of modernism, is the target of Lukacs' historical and Negri's philosophical critique. Both Lukacs' and Negri's critiques aim to open the Heideggerian critique of modernism to discussion. In a sense, Heidegger, whom Lukacs presents as a historical figure and Negri pits Spinoza against, can be seen as a false critic of modernism or the crisis of his time.

Keywords: Cassirer, Heidegger, Lukacs, Negri, temporality, the crisis of modernism.