ARİSTOTELES'TEN HEİDEGGER'E VARLIĞIN ÇOK ANLAMLILIĞI ve PRATİK BAĞLAMDAKİ ÖNEMİ

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Heidegger'in varlık kavramını ve bu kavramın çok anlamlılığını, pratik problemler açısından ele almaktır. Heidegger'in erken dönem çalışmalarında üzerinde yoğunlaşmış olduğu Aristoteles'in ontolojisi, onun varlık kavrayışını belirlemek açısından önemli bir yere sahiptir. Diğer yandan, varlığın çok anlamlılığı kavrayışı, -diğer varlıklarla birlikte-dünya içinde olmak için bir olanak sunabilir.

Anahtar Sözcükler: Varlık, Da-sein, Ousia, hypokeimenon, fenomenolojik metod.


ABSTRACT

The aim of this study is to investigate Heidegger's notion of being and its manifold meaning in terms of practical problems. Heidegger's works on Aristotle's ontology, topic on which the author deeply focus during the early stages of his carrier, plays an important role in defining his conception of being. On the other hand, the manifold meaning of the being may present a chance for being in the world-with-other-beings.

Key Words: Being, Da-sein, ousia, hypokeimenon, phenomenological method.