Alain Badiou’nun Çokluk Ontolojisi

ÖZET

Alain Badiou, magnumopus’u sayılan BeingandEvent adlı eserinde, Varlık ve Olay diye ayırdığı iki düzey arasında kapanmayan gediği anlatır. Varlık alanında bir kopuşu açığa çıkaran olay kavramına geçmeden önce varlığa dair son derece ayrıntılı ve karmaşık bir analiz sunar. Bu analizin temeli “matematiğin ontoloji” olduğu savına dayanır. Bu Matematiksel ontolojinin temel iki savı, “Birin varolmadığı” ve varlığın “boşluk” olarak adlandırabileceğimiz “tutarsız çokluk” olduğudur. “Biz de bu yazıda, Türkiye’de daha ziyade olay ve siyaset görüşleri bakımından rağbet edilen Badiou’nun kışkırtıcı ontoloji kuramını ele alacağız. İlkin “matematiğin ontoloji” olduğu, “Birin varolmadığı ve varlığın boşluk/tutarsız çokluk olduğu” savlarının, hangi kavram ve araçlardan hareketle geliştirildiğini; ikinci olarak da, ontolojik bir durumun ötesine geçmemizi sağlayan “olay” kavramı için önemli olan ontolojik çıkmazların ve çatlakların nasıl ortaya çıktığını göstermeye çalışacağız.

Anahtar Sözcükler: Küme Kuramı, bir, çokluk, tutarlılık, tutarsızlık, boşluk, ait olma, kapsama, sunum, temsil, durum, durumun muhafazası.


ABSTRACT

Alain Badiou, in his magnum opus Being and Event, explains the unclosed gap between Being and Event that is distinguished as two levelsby him. Prior to the concept of event which exposes the rupture in the field of being, he introduces very detailed and complex analysis about being. This analysis is based upon the argument of that “mathematicsis ontology”. The two basic arguments of this mathematical ontology are that “the One does not exist” and that being as “inconsistent multiplicity” which can be called “the void”. In this article, we deal with Badiou’s provocative theory of ontology rather than his thoughts on event and politics which are esteemed in Turkey. We seek to display, first of all, that “mathematicsis ontology”, through which concepts and tools the arguments of that “the One does not exist and being as the void/inconsistent multiplicity” are developed; secondly, how the impasse and splits which are significant to the concept of “event” which leads to move towards an ontological situation.

Key Words: Set Theory, one, multiplicity, consistency, inconsistency, void, belonging, inclusion, presentation, representation, situation, the state of situation.