12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ’NİN GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: BORNOVA BORNOVA VE ÇOĞUNLUK FİLM ÖRNEKLERİYLE

ÖZET

Sinema toplumsal değişimlerin en iyi gözlemlendiği bir mecradır. Sinema ve siyaset ilişkisi bağlamında 12 Eylül Askeri Darbesi’nin son dönem Türk sinemasına yansımalarının tartışıldığı bu çalışmada Türkiye ve dünyada meydana gelen köklü siyasi ve ekonomik değişimlerin uzun vadede topluma etkilerini genç kuşaklar özelinde ele almak amaçlanmıştır. 12 Eylül Askeri Darbesi ile birlikte Türkiye’de yaşanılan toplumsal, ekonomik, siyasi değişimler ve bu değişimlerin sonuçlarının son dönem Türk sinemasına nasıl yansıdığı iki örnek film üzerinden tartışılacaktır. Bu bağlamda daha ilk filmleriyle Türk sinemasında kendilerine sağlam bir yer edinen İnan Temelkuran’ın “Bornova Bornova” ve Seren Yüce’nin filmleri analiz edilecek, böylece Askeri Darbe ile gelen yasaklar ve yeni anayasal düzenlemelerle 1980 sonrası gençliğine biçilen roller iki yönetmen iki film örneği ile ortaya konulacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: Türk Sineması, siyasal sinema.

 

ABSTRACT

Cinema is a medium where the social changes can be observed. The purpose of this study is to discuss the effects of the military coup of September 12th on Turkish cinema in the context of the relationship between cinema and politics and evaluate the economic and political changes in Turkey and worldwide which are effective on society -especially on younger generations-. The results of the military coup of September 12th and its social, economical and political effects on Turkish cinema will be analysed through two films. Therefore İnan Temelkuran’s “Bornova Bornova” and Seren Yüce’s “Çoğunluk” will be analysed. The reason these directors to be elected is they are directors who are acquired strong positions in Turkish cinema with their first films. As a result the social roles for youth in post-1980 will be revealed in the context of the prohibits of the coup and new constitutional arrangements.

Keywords: Turkish Cinema, political cinema.

File