DERRIDA'DA BEN VE ÖTEKİ

ÖZET

Derrida’ya göre ben “öteki”ne, benden farklı olan “başka”ya açık olmak, onu çağırmak, davet etmek zorundadır. Bunun için “mevcudiyet metafiziği” adı verdiği geleneksel anlayışın yapısöküme uğratılması gerektiğini savunur. Derrida mevcudiyet metafiziğinin aşılabilmesi için Sausseure’ün dil anlayışını benimsemiş ve geliştirmiştir. Ürettiği bazı kavramlar aracılığla özne’nin ya da aynı’nın ve öteki’nin ya da başka’nın nasıl anlaşılabileceğini gösteren Derrida “Öteki’nin İcadı” Makalesi’nde, “icat” ve “masal” kavramları aracılığla ben’den ya da aynı’dan başka ya da öteki olana ulaşılabilirliğin ya da ulaşılamazlığın çözümlemesini yaparak mutlak yasa olarak gösterdiği "öteki"liğin önemini vurgular.

Anahtar Sözcükler: Derrida, özne, öteki, başka, mevcudiyet metafiziği, yapısöküm.


ABSTRACT

According to Derrida; self must be open to, call for and invite “other”; which is different than “the self”. He argues that the traditional “metaphysics of presence” have to be deconstructed. To transcend metaphysics of presence, he adops the linguistic approach of Saussure. He produces some concepts to make a comprehensive understanding of the “subject” and “same” possible. In his article, “Inventions of the Other” via by conceptions of “invention” and “tale”, he analyses possibilities and impossibilities of reaching “different” or “other”, by all means.

Keywords: Derrida, subject, other, different, metaphysics of presence, deconstruction.