THINKING WITHIN THE ENCOUNTERS

ÖZET

Bu çalışmada, düşünme ile karşılaşmalar arasındaki içkin ilişkinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Karşılaşmalar içinden yaratıcı düşünmenin sahih bir analizini yapabilmek için, antik dönemden modern döneme kadar düşünce tarihi içinden bir güzergah izlenecektir. Bu anlamda, temel amaç olarak, içinde kritik düşünürlerin düşüncelerinin karşılaşarak hep biraz fazlasını açığa vurarak ilerlediği düşünsel bir patikanın izi sürülecektir. Buradaki, biraz fazlası ifadesi önemlidir. Çünkü o, biraz fazlası, kendini hep daha fazla kritik ve üretici karşılaşmalar içinden devam ettirmek isteyen yaratıcı düşünmenin edimsel gücüyle ilgilidir. Bunu açığa çıkarmak adına, trajik diyaloglarda köklenen ve devam ederek Deleuze düşüncesine ve belki de ötesine uzanan eleştirel düşünmenin bir yolu takip edilecektir. Bu yönüyle, iki trajik yazar olan Sophocles ve Euripides’ in düşüncesinden, Nietzsche, Heidegger ve Deleuze düşüncesine kadar kritik düşünürler arasında gerçekleşen her bir kritik karşılaşmanın, yaratıcı düşünmenin edimsel gücü olarak kendini hep yeniden açığa vurduğu iddia edilecektir. Bu iddia ortaya konulurken, öznellik temelli ve akılcı bir eksende hareket eden ve yaratıcı düşünmenin gücünü zayıflatan geleneksel düşünce, Platon düşüncesi merkeze alınarak eleştirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Karşılaşma, yaratıcı düşünme, trajik, diyalog, kritik düşünür.


ABSTRACT

In this work, my attempt is to uncover the inherent connection between the thinking and encounters. In order to diagnosis a genuine path of creative thinking within the critical encounters, I will navigate across the landscape of the history of philosophy from Ancient times to the Modern times. In doing so, my primary purpose will be to follow the inherently interrelated encounters, and to claim that in such encounters not only the thinking of the critical thinkers encounters with each other; but also is some more offered in order to keep the link working in between. Here is the ‘some more’ is significant, since it is related to the impetus of the creative thinking wishing to sustain itself within the more critical and productive encounters. In order to reveal this, I will pursue a line of the creative thinking rooting in the tragic dialogues and proceeding until reaching the thinking of Deleuze and perhaps beyond. In this respect, from the thinking of the two tragic authors, Sophocles and Euripides, to the thinking of Nietzsche, Heidegger and Deleuze, it will be claimed that each critical encounter occurring between the creative thinkers reopens from within itself as the inducement of the creative thinking. In progressing such a claim, the traditional thought decreasing the power of the creative thinking will be criticized by means of focusing on Plato’s thought.

Keywords: Encounter, creative thinking, tragic, dialogue, critical thinker.