ETİK SÜBJEKTİVİZMİN FELSEFİ TEMELLERİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA

ÖZET

Bu yazının temel amacı etik sübjektivizm olarak bilinen felsefi geleneği irdelemektir. Burada etik sübjektivizm ile kastedilen basit sübjektivizmdir. Eşdeyişle çalışmada etik sübjektivizmin çağdaş versiyonlarından biri olan emotivizmin üzerinde durulmayacak, klasik sübjektivizmin temel argümanları analiz edilecektir. İlk olarak güncel örnekler eşliğinde etik sübjektivizmin iddiaları açıklanacak, daha sonra bu geleneğin David Hume’un ahlak modelindeki kökeni gösterilecek ve son olarak sübjektivizme yöneltilen eleştiriler bağlamında ayrıntılı bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Etik, duygu, ahlaki olgu, ahlaki yargı, sübjektivizm, objektivizm.


ABSTRACT

The main objective of this paper is to explicate the philosophical tradition known as ethical subjectivism. What is intended to say here by ethical subjectivism is simple subjectivism. In other words, emotivism, which is one of the contemporary versions of ethical subjectivism, will not be emphasized; only the basic arguments of classical subjectivism will be analyzed in this study. First, the claims of ethical subjectivism will be explained by using current moral problems; then the origin of this tradition in the model of David Hume’s morality will be shown and last, a detailed assessment will be made in the context of criticisms directed to ethical subjectivism.

Keywords: Ethics, emotion, moral fact, moral judgment, subjectivism, objectivism.