TELE-TEKNOLOJİK ORTAMDA “HAKİKAT” VE EYLEM OLANAKLARI

ÖZET        

“Hakikat” arayışının çok sayıda eleştiriye maruz kaldığı son dönem felsefe tartışmalarında, kesinliğin yerini yorum çeşitliliğinin aldığı ve retoriğin önem kazandığı görüşler ön plana çıkmıştır. Modern epistemolojiye yönelik eleştirileri içeren bu görüşlerde mutlak hakikatlerin yerini geçici yorumların almasında son yüzyılın tele-teknolojik gelişmelerinin de önemli payı olduğu görülmektedir. Günümüzde kitle iletişim araçları ve tekno-bilimsel ürünler, enformasyonun iletilmesini, yayılmasını sağlayan birer araç olmaktan çok, bilgisel alanı inşa eden birimler olarak düşünüldüğünde, hakikat alanının ve bununla bağlantısında -etik-politik karara dayanan- eylem alanının, enformasyon sistemleri ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle bağlantılı olarak yeniden değerlendirilmesi tartışmaların verimliliğini sağlamak bakımından önemlidir. Bu bakımdan bu çalışmanın amacı, bilgisel alanda “hakikat” arayışının yerini yorum çoğulluğuna bırakmasında tele-teknolojik gelişmelerin rolünü -eylem alanı ile bağlantısını da göz önünde bulundurarak- McLuhan, Baudrillard, Virilio gibi düşünürlerin görüşleri doğrultusunda ele almaktır.

Anahtar Sözcükler: Hakikat, kitle iletişim araçları, eylem, Debord, McLuhan, Baudrillard, Virilio, Negt&Kluge.


ABSTRACT

In recent philosophical discussions which criticize searching for “truth”, there are different opinions that diversity of interpretations and rhetoric come forward than exactness of knowledge. The tele-technological developments of last century is seen as an important role in critiques about modern epistemology that “recent interpretations” replace the “absolute truth”. If today, mass-media and techno-scientific products considered as units which built the epistemological and informational field, rather than a tool for the diffusion and transmission of information, the neccesity of re-evaluation of “truth” and its connection with action -which based on ethic-politic decision- come forward. From this point of view, the aim of this study is to investigate the role of tele-technological developments –with considering action sphere- according to McLuhan’s, Baudrillard’s and Virilio’s opinions.

Keywords: Truth, mass media, action, Debord, McLuhan, Baudrillard, Virilio, Negt&Kluge.