DECONSTRUCTING MORAL ANTIREALISTS’ DENIAL OF MORAL FACTS

ABSTRACT

This paper attempts to deconstruct anti-realist’s denial of moral facts. One of the controversial issues in meta-ethics is the debate about the ontological status of moral facts. This is an issue between moral realists and moral anti-realists. While moral realism affirms the existence of moral facts, moral anti-realism on the other hand is often interpreted as a thesis that denies the existence of moral facts. Thus, the fundamental problem however, is how to interpret this denial. This question is so pertinent because taking the debate at face value, scholars do not always pay attention to different ways by which this denial could be interpreted. This paper intends to fill the gap. The paper argues that contrary to the parochial way of looking at the anti-realist’s denial of moral facts mainly from the absolute sense, there is another possible way by which the denial could be understood, which is the non-absolute sense. Essentially, in deconstructing moral anti-realist’s denial of moral facts, this paper clarifies and examines (i) idealist-antirealists’ argument, (ii) logical positivists’ claim in defense of moral anti-realism.The paper concludes by critically examining some arguments with which moral anti-realists deny the existence of moral facts and some possible responses.

Keywords: Moral Facts, realism, anti-realism, idealism, logical positivism

ÖZET

Bu makale, anti-realistlerin ahlaki gerçekleri inkâr etmelerini yapısöküme uğratmaya çalışmaktadır. Meta-etiğin tartışmalı konularından biri de ahlaki olguların ontolojik statüsüne ilişkin tartışmalardır. Bu, ahlaki gerçekçiler ile ahlaki gerçekçilik karşıtları arasındaki bir sorundur. Ahlaki gerçekçilik ahlaki gerçeklerin varlığını doğrularken, ahlaki anti-realizm ise çoğu zaman ahlaki gerçeklerin varlığını inkar eden bir tez olarak yorumlanır. Dolayısıyla asıl sorun bu inkarın nasıl yorumlanacağıdır. Bu soru o kadar önemlidir ki, tartışmayı olduğu gibi ele alan bilim insanları, bu inkarın yorumlanabileceği farklı yollara her zaman dikkat etmezler. Bu makale boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Makale, anti-realistlerin ahlaki gerçekleri inkarına esas olarak mutlak anlamda dar görüşlü bir bakış açısıyla yaklaşmanın aksine, inkarın anlaşılabileceği başka bir olası yol olduğunu, o da mutlak olmayan anlam olduğunu ileri sürüyor. Esasen, ahlaki anti-realistlerin ahlaki gerçekleri inkârını yapısöküme uğratan bu makale, (i) idealist-antirealistlerin argümanını, (ii) mantıksal pozitivistlerin ahlaki anti-realizmi savunma iddiasını açıklığa kavuşturuyor ve inceliyor. Makale, ahlaki gerçekçilik karşıtlarının ahlaki gerçeklerin varlığını reddettiği bazı argümanları ve bazı olası yanıtları eleştirel bir şekilde inceleyerek sonuçlanıyor.

Anahtar sözcükler: Ahlaki gerçekler, gerçekçilik, anti-gerçekçilik, idealism, mantıksal pozitivizm.