BAKHTINIAN AND KRISTEVAN THEMES IN TRACY CHEVALIER’S FALLING ANGELS

ABSTRACT

The aim of this article is to read Tracy Chevalier’s novel Falling Angels (2001) in the light of the following concepts: Mikhail M. Bakhtin’s dialogism and Carnival and Julia Kristeva’s Semiotic and abjection. This article is divided into four parts: The first part points out important characteristics and implications of Bakhtin’s concept of dialogism and seeks to demonstrate that Falling Angels can be considered as a dialogic novel. The second part explores Bakhtin’s notion of Carnival and tries to show that Carnival is a central theme in Chevalier’s novel. The third part discusses Kristeva’s concept of the Semiotic and seeks to demonstrate its significance for the portrayal of the novel’s main character, Kitty Coleman. The fourth part explores Kristeva’s concept of abjection and tries to show its impact on several female characters in the novel. By reading Falling Angels through the lens of the Bakhtinian and Kristevan concepts of dialogism, Carnival, the Semiotic and abjection, this article aims to elucidate the interrelationship between language, history, society, culture, the psyche and the body – of Chevalier’s fictional Victorian women and of 21rst-century flesh and blood women.

Keywords: Dialogism, carnival, the semiotic, abjection, women’s writing, contemporary English novel.

ÖZET 

Bu makalenin amacı, Tracy Chevalier’in Falling Angels (2001) romanını şu kavramlar ışığında okumaktır: Mikhail M. Bakhtin’in diyalog ve Karnavalı ve Julia Kristeva’nın Göstergebilim ve iğrençliği. Bu makale dört bölüme ayrılmıştır: İlk bölüm, Bakhtin’in diyalog kavramının önemli özelliklerine ve sonuçlarına işaret etmekte ve Düşen Melekler’in diyalojik bir roman olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermeye çalışmaktadır. İkinci bölüm, Bakhtin’in Karnaval fikrini araştırıyor ve Karnavalın Chevalier’in romanında ana tema olduğunu göstermeye çalışıyor. Üçüncü bölüm, Kristeva’nın Göstergebilim kavramını tartışıyor ve romanın ana karakteri Kitty Coleman'ın tasviri için bunun önemini göstermeye çalışıyor. Dördüncü bölüm, Kristeva’nın tiksinti kavramını araştırıyor ve romandaki bir dizi kadın karakter üzerindeki etkisini göstermeye çalışıyor. Düşen Melekler'i Bakhtinian ve Kristevan diyalog, Karnaval, Göstergebilim ve iğrenç kavramlarının merceğinden okuyarak, bu makale kadınların yaşamlarında dil, tarih, toplum, kültür, ruh ve beden arasındaki karşılıklı ilişkiyi aydınlatmayı amaçlamaktadır - Chevalier'in kurgusal Viktorya dönemi kadınları ve 21. yüzyılın gerçek kadınları.

Anahtar sözcükler: Diyalog, karnaval, göstergebilim, iğrençlik, kadın yazıları, çağdaş İngiliz romanı. 

File