MODERNLİK ELEŞTİRİSİ OLARAK VAROLUŞÇU FELSEFEDE OTANTİKLİK

ÖZET 

Otantik benliği ve imkanını tartışan otantiklik kavramı, varoluşçu felsefe geleneğinde önemli bir yer tutar. Otantiklik sözcüğünü kullansın veya kullanmasın, varoluşçu düşünce çizgisindeki düşünürler, kişinin kendisi olma problemine önem atfetmişlerdir. Bu bağlamda söz edilen düşünürler, kendi otantiklik anlayışlarını geliştirerek bu kavramı felsefi bir derinlikle analiz ederek, kendi kuramlarını geliştirmişlerdir. Bu durumun sebebi, hiç kuşkusuz, varoluşçuluk ekolünün barındırdığı değerlerin bu tartışmaya olanak sağlamasıdır. Başka bir deyişle söylenmek istenirse, varoluşçuluğun temel kavramları ve insan anlayışı, otantiklik probleminin tartışılmasını olanaklı kılmaktadır. Yine de literatürde varoluşçuluk ekolünde örtük veya açık olarak yer alan bu kavramın, bütüncül bir anlayışla yeterince geliştirilip vurgulanmadığına dair duyulan inanç, bu çalışmayı oluşturmuştur. Bu sebeple, öncelikle bu çalışmada varoluşçuluğun temel anlayışı ortaya konulmuş, sonrasında otantik benlik problemini tespit ederek, bu probleme eğilen Kierkegaard, Camus ve Sartre gibi düşünürlerin görüşlerine odaklanılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Varoluşçuluk, otantiklik, benlik, Kierkegaard, Camus, Sartre. 

ABSTRACT

The concept of authenticity, which discusses the authentic self and its possibility, occupies an important place in the existentialist philosophical tradition. Regardless of whether the word authenticity is used or not, thinkers in the existentialist line of thought have attached importance to the problem of being oneself. The thinkers mentioned in this context developed their understanding of authenticity and developed their theories by analyzing this concept with a philosophical depth. The reason for this is undoubted that the values embodied by the school of existentialism allow this discussion. In other words, the basic concepts of existentialism and human understanding enable discussing the problem of authenticity. Nevertheless, the belief that this concept, which is implicitly or explicitly included in the school of existentialism in the literature, is sufficiently developed with a holistic understanding, has formed this study. For this reason, firstly, the basic understanding of existentialism was presented in this study, and then the views of thinkers such as Kierkegaard, Camus and, Sartre, who focused on this problem by determining the problem of the authentic self, were focused. 

 

Keywords: Existentialism, authenticity, self, Kierkegaard, Camus, Sartre.

File