ELEŞTİREL ERKEKLİK ÇALIŞMALARI VE RAEWYN CONNELL

ABSTRACT

The field of Male and Masculinity studies, which emerged in the 1970s as a part of the fields of gender and women's studies, has become an interdisciplinary field on its own since the 1990s. Initially, the discipline that emerged in North America under the name of "Men 's Studies" has come to the present day as "Masculinity Studies". The field of "Masculinity Studies", which emerged as the enquiry of men and masculinities in order to ensure gender equality, has a great social importance in terms of understanding the social dynamics of masculinities and masculinity and ensuring their transformation. By introducing the theory of masculinity and making different definitions of the gender order of masculinity, Connell has a pioneering role in the field of "Masculinity Studies". Stating that there are different masculinities, Connell, who has challenged the "unvarying" understanding of masculinity, states that masculinities are also historically and culturally reconstructed. In this context, starting from the question of how "Masculinities" are constantly reproduced, in this study; It focuses on Connell's analysis of the construction process of masculinities, who made great contributions to this field by demonstrating the importance of the field of "Masculinity Studies". In the study, after examining how Masculinity Studies emerged and expanded, Connel's contributions to this field are deepened with current readings.

Keywords: Gender, masculinities, masculinity studies, men, women's studies.

ÖZET

Toplumsal cinsiyet ve Kadın çalışmaları alanlarının bir parçası olarak 1970’lerde ortaya çıkan Erkek ve Erkeklik çalışmaları alanı, 1990’lardan itibaren kendi başına disiplinler arası bir alan haline gelmiş bulunuyor. Başlangıçta Kuzey Amerika’da “Erkek Çalışmaları” (Men’s Studies) adıyla ortaya çıkan disiplin, daha sonrasında “Erkeklik Çalışmaları” (Masculinity Studies) adını alarak günümüze kadar gelmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla erkeğin ve erkekliklerin sorgulanması olarak ortaya çıkan “Erkeklik Çalışmaları” alanı, erkekliklerin ve erkekliğin toplumsal dinamiklerini kavramak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak açısından büyük bir toplumsal öneme sahiptir. Erkeklik teorisini ortaya atarak, toplumsal cinsiyet düzeninin farklı erkeklik tanımlamalarını yapan Connell, “Erkeklik Çalışmaları” alanında öncü bir role sahiptir. Farklı erkekliklerin olduğunu belirterek, ‘tek tip’ erkeklik anlayışının sarsılmasını sağlayan Connell, erkekliklerin de tarihsel ve kültürel olarak yeniden inşa edildiğini belirtmektedir. Bu bağlamda ‘Erkeklikler’in sürekli olarak yeniden nasıl üretildiği sorunsalından hareketle bu çalışmada; “Erkeklik Çalışmaları” alanının önemi ortaya konularak bu alana büyük katkılar sunan Connell’ın, erkekliklerin inşa sürecine dair analizlerine odaklanmaktadır. Çalışmada öncelikle Erkeklik Çalışmaları’nın nasıl ortaya çıktığı ve genişlediği irdelendikten sonra Connell’ın bu alana sunduğu katkılar güncel okumalarla derinleştirilmektedir.   

Anahtar sözcükler: Erkek, erkeklik çalışmaları, erkeklikler, kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet. 

File