“LIVING STONES”: GOTHIC ARCHITECTURE IN THE MAJOR PHILOSOPHICAL WORKS OF ERNST BLOCH AND THOMAS HARDY’S JUDE THE OBSCURE

ABSTRACT

The aim of this article is to explore the significance of Gothic architecture and its associations in the major philosophical works of the 20th-century German philosopher Ernst Bloch and in the last novel of Victorian poet and novelist Thomas Hardy, Jude the Obscure. This article will compare Bloch’s notion of Gothic architecture to the representation of Gothic architecture in Hardy’s novel. It seeks to explore how Bloch and Hardy have evaluated modernity through Gothic architecture. The focus of this article will be on how both authors have used Gothic architecture in order to raise questions about the relationship between the past, the present and the future. Particular attention will be paid to the themes of Christianity, spirituality, medievalism and utopian desire. Finally, this article will analyze Bloch’s and Hardy’s treatment of Gothic architecture as a powerful utopian symbol.

Keywords: Ernst Bloch, Thomas Hardy, gothic architecture, christianity, utopia.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı gotik mimari ve etkilerinin önemini 20.yy Alman filozof Ernst Bloch’un çalışmaları ve Viktorya dönemi yazarı Thomas Hardy’nin son romanı “Jude the Obscure” çerçevesinde incelemektir. Çalışma Bloch’un gotik mimari algısı ile Hardy’nin romanındaki gotik mimari temsilini karşılaştıracak, aynı zamanda Bloch ve Hardy’nin gotik mimari üzerinden moderniteye bakışını inceleyecektir. Çalışmanın temel odağına iki yazarın gotik mimariyi kullanarak geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ilişki hakkında ortaya koydukları soruları almaktadır. Çalışma aynı zamanda Hristiyanlık, spiritüelite, ortaçağcılık ve ütopya arzusu konuları üzerinde özellikle duracaktır. Son olarak çalışma Bloch’un ve Hardy’nin gotik mimariye güçlü bir ütopik sembol olarak yaklaşımlarını analiz edecektir.   

Anahtar sözcükler: Ernst Bloch, Thomas Hardy, gotik mimari, hristiyanlık, ütopya.