K. ROUSSEAU'NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA STOA FELSEFESİNİN İZLERİ

ÖZET

Rousseau, modern düşünceye yön veren önemli filozoflardan biridir. Ona, bu özelliği kazandıran kaynaklardan biri ise Stoa felsefesidir. Uzun bir geleneğe sahip olan Stoa felsefesi, Rousseau dâhil pek çok düşünür üzerinde etkide bulunmuştur. Bu yazıda, Rousseau'nun özgün düşünce dünyasında, bu etkilerin izleri sürülmüştür. İzlerin berraklığı veya bulanıklığı, yazı içerisinde yer alan başlıkların içinde ve başlıkların birbirleriyle ilişkisinde farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklara rağmen, iki düşünce arasında bağlamlar inşa etmek, bu yazının amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Rousseau, Stoa felsefesi, insan, tutkular, akıl, eğitim, toplum, ahlak.


ABSTRACT

Rousseau who dominates modern thought is one of the most significant philosophers. One of the sources which gave him this characteristic is Stoic philosophy. The Stoic philosophy ,which has a long tradition, has been an impact on many philosophers including Rousseau. In this paper, in the Rousseau's authentic world of thought, these impacts are indicated. The clarity or blearedness of the indications differs within the titles in the paper and the titles interrelated with one another. Despite these differences, making some consistencies between Stoic philosophy and Rousseau constitutes the purpose of this paper.

Keywords: Rousseau, Stoic philosophy, human being, passions, reason, education, society, morality.