İNSAN BİLİMLERİ VE POZİTİVİZM ARASINDAKİ GERİLİM

ÖZET

Geriye dönük bakıldığında, sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasında bir gerilim olduğu görülür. Adını koymak gerekirse bu problem, sosyal bilimlerin doğa bilimlerinin güdümünde olduğu, bilimsel etkinlik çerçevesinde sosyal bilimlerin ikinci plana itildiği düşüncesidir. Tartışmanın odağında, bilimsel etkinliğin neliği, metodu ve konusunun ne olması gerektiğini baskıcı bir şekilde ileri süren Pozitivist bilim geleneği bulunmaktadır. Bu gelenek Bacon, Comte ile başlayıp Mantıkçı Pozitivist geleneğin temsilcileri Carnap ve Ayer ile devam eder. Pozitivist bilim geleneği, bilimi doğa bilimleriyle mümkün görmektedir. Bu anlayış her türlü bilimsel etkinliğin doğa bilimlerinin yöntemleriyle işlenmesi düşüncesini dayatmaktadır. Bilgiyi bilimle, bilimi de doğa bilimleriyle bir tutan pozitivist bakış açısına ilk tepki (İbni Haldun ve Vico sonrasında) Alman Tarih Okulu tarafından verilmişse de Dilthey bu adımı yetersiz görüp Alman Tarih Okulu’nun metafiziğe yöneldiğini belirtir. Dilthey’ın temel itiraz noktası, Comte Pozitivizminin, deneysel verilere dayanarak elde ettiği genellemeler ile “yasalara” ulaşma metodudur. Metodun kendisine bir itirazı yoktur. Ama bu metodun tarihsel-toplumsal yapıya uygulanabilineceği fikrine karşıdır. Çünkü insanlık tarihi inişler ve çıkışlarla doludur. Tarihsel gerçeklik ile doğa bilimlerinin gerçekliği farklıdır. Tarihsel-toplumsal olmanın doğrudan “biricikliğe” işaret ettiği aşikardır, bu nedenle genellemelere tabi tutulamaz. Dilthey “Tinsel Bilimlere Giriş” adlı eserinde tarihsel-toplumsal gerçekliğin ayrı bir bilim metoduyla değerlendirilmesini göstermeye çalışır. Temel olarak insanın yaşam bütünlüğü içerisinde ele alınmasını ileri sürmektedir. “Yaşam”, kendini yazılı metinlerde anlaşılır kılar. İnsanların dinleri, dilleri, gelenek ve görenekleri, değerleri vardır. Yaşamın “anlamlılığı” bu kavramlar üzerinden temellenmektedir.Doğa bilimlerinin bilgi anlayışında duyumsallık ve zihinsellik (salt akıl) ilişkisi yeterli görülürken Dilthey bunların yanısıra sezgi, empati, sempati kavramlarına yer vererek “anlama”nın önemine vurgu yapar. İnsan felsefe etkinliği yapmaya başladığından beri yaşamın anlamını, hakikati sorgulamaktadır. Diğer yandan olgusal olmayan önermelerin yani sanat, etik ve teolojik önermelerin kabul görmediği Mantıkçı Pozitivizm de göz önüne alındığında, Dilthey’i yeniden hatırlamak kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü insan, tarihsel- toplumsal yönü ile hayatı anlamlı kılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Dilthey, anlama, pozitivizm, doğa bilimleri


ABSTRACT

When looking back, a tension between social sciences and natural sciences is seen. If it is to be named, it is the idea that social sciences are in the guidance of natural sciences and that social sciences are in the second place in the framework of scientific enterprise. In the center of the dispute, there is the positivist tradition of science which posits what should be the subject and what of the science in an oppressive attitude. This tradition starts with Bacon and Comte and continues with Ayer and Carnap, who are the representatives of logical positivism. The tradition of positivist science considers science possible only as a natural science. This approach insists that all scientific activity should be processed with the methods of natural sciences. Even though the first reaction (following Ibni Haldun and Vico) to positivist approach which takes the science as the same with natural sciences, was given by German History School, Dilthey takes this step as inadequate and says that German History School heads towards metaphysics. The point of basic objection Dilthey makes is Comte’s positivism’s method of reaching “laws” by generalizations by using experimental data. He has no objection to the method itself. But he is against the idea that this method can apply to the historical-social structure; because the human history is full of vicissitudes. The reality of natural sciences and human sciences is different. It is obvious that being historical-social points directly to “uniqueness”, and for this reason cannot be forced to generalizations. Dilthey in his work “Introduction to Tinsel Sciences” tries to show that the historical-social reality should be evaluated by a separate scientific method. He mainly suggests that a human should be taken in his/her wholeness of life. “Life” makes itself understandable in written texts. Humans have their unique language, religion, norms and values. The meaning of “life” is grounded over these concepts.In the epistemological approach of natural sciences the relation of sensuousness and mindness (just reason) is enough, however Dilthey emphasizes the importance of “understanding” by giving place to the concepts such as intuition, empathy, sympathy. Humans have been querying about the meaning of life, the truth since they began to philosophize. On the other hand, when considering logical positivism in which non-factual statements such as statements of art, ethics and theology, it seems inevitable to remember Dilthey again. Because humans make life meaningful by their historical-social dimension.

Keywords: Dilthey, understanding, positivism, natural sciences