KOŞULLAR

Odak ve Kapsam
ETHOS: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar, yılda iki kez yayınlanan akdemik-hakemli bir dergidir. Felsefe ve eleştirel toplumsal bilimlerde nitelikli tartışmaları yayınlama amacındaki dergi, felsefeyi diyaloğa açık bir eleştiri pratiği olarak algılar. Bu pratikle uyumlu olarak düşünürler arasında bir tartışmaplatformu olmayı amaçlar. ETHOS, YAZARLARIN BU DERGİDE YAYINLANAN YAZILARINA İLİŞKİN TELİF HAKLARININ KENDİLERİNDE KALMASINA İZİN VERİR VE YAZILAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KISITLAYICI KURAL UYGULAMAZ. Dergi, yazarlardan herhangi bir gerekçeyle ücret talep etmez.

Hakem Değerlendirme Süreci
Dergide yer alacak yazılar tümüyle "online" yöntemler kullanarak nesnel ve yazar ismi saklı olarak değerlendirilir.

Yazarlar için...
Dergiye gönderilecek aday yazılar MS WORD işlemcide yazılıp, Times New Roman fontu ve 12 punto olarak düzenlenmeli, RTF (Rich Text Format) formatında kaydedilerek aşağıda açıklanan yayın kurallarına bire bir uygun olarak biçimlendirilmelidir. Bu niteliklere sahip yazılar doğrudan elektronik ortam aracılığıyla Yayın Koordinatörü Tuğçe Canpolat'a tugcecanpolat07@gmail.com], e-postanın konu bölümüne "ETHOS" yazılarak gönderilmeli, yayına uygunlukla ilgili hakem değerlendirmesi ile ilgili sonuç yine bu adresten sorulmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar özgün olmalı, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Tüm aday yazılar "isimsiz" olarak hakem sürecine sokulacağından, her yazar gönderdiği çalışmayı aynı e-posta mesajının 2 ayrı eki olarak göndermelidir. Eklerden biri (1)Kapak: Yazar ad-soyadı ve iletişim adresini içeren kapak sayfası; diğeri (2) Makale: Yazar kimliğini belli etmeyecek biçimde ve burada sayılan tüm kurallara uygun olarak hazırlanmış metin belgesi (Türkçe ve İngilizce Başlık, Özet, Abstract, Anahtar Sözcükler ve Keywords).

Yayın Dili
Dergiye gönderilecek aday yazılar Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yazılmış olabilir.

Yayın Sıklığı
Derginin güncel son sayısı "son sayı" olarak gösterilir. Geçmiş sayılara "arşiv" bölümünden erişilebilir.

Erişim Politikası
Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Yayın Kuralları[1]

 

 

 I. Kaynak Eserlerin Belirtilmesi

 

 

Lütfen eserinizde kullandığınız kaynakları yazının en sonunda bir liste halinde sıralayın.

 


Kitap İçin Kullanılacak Format

 

Çüçen, A. K. (2000) Heidegger’de Varlık ve Zaman, Bursa: Asa Kitabevi.

 

Goldman, A. I. (1999) Knowledge in a Social World, New York: Clarendon Press.

 

Eagleton, T. (2004) Kuramdan Sonra, çev. Uygar Abacı, İstanbul: Literatür Yayınları.

 


Dergide Basilan Özgün Makale İçin Format

 

Keskin, F. (2005) “Çağdaş Marksizmde Adalet Tartışmaları,” Felsefe Tartışmaları, sayı: 34, s. 1-27.

 

Gettier, E. (1963) “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis, sayı: 23, s. 121-123.

 


Derleme Yazılardan Oluşan Kitaptaki Makale İçin Format

 

Fine, A. (1996) “The Natural Ontological Attitude,” The Philosophy of Science içinde, ed. D. Papineau, Oxford: Oxford University Press.  

 

Eğer bir yazarın aynı yıl içinde basılan birden fazla eseri Kaynakça içinde yer alıyorsa, eserlerin basım yıllarına 'a', 'b' ... şeklinde harfler eklenmelidir.  Örnek: Quine (1972a), Quine (1972b, s. 71).

 

Ana metin dışında “not” olarak belirtilecek düşünceler için çok uzun olmamaları kaydıyla dipnot kullanılabilir.  (Notlar yazının en sonunda ve topluca değil, ait oldukları sayfaların alt kısmında verilmelidir.)  Buna karşın, kaynak atıfları notlarda değil, ana metinde parantez içinde belirtilmelidir.  Metin içinde yapılacak atıflar için aşağıdaki örnek paragrafta verilen biçimsel yapı esas alınmalı ve, bağlama göre, aşağıda verilen atıf şekillerinden biri kullanılmalıdır.

 

Örnek paragraf:

 

Bu konuda özellikle A. White (1976), R. Stone (1988) ve B. Wood (1996) önemli fikirler öne sürmüşlerdir.  White'a göre, metafizik kuram üretimi söz konusu olduğunda Kantçı anlamda bir noumenon fikrinden bütünüyle kurtulmamız olanaksızdır (1976, s. 53).  Elbette bu fikri destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanlar da azımsanmayacak sayıdadır.  Karşı çıkanların üzerinde uzlaştığı ortak nokta şu şekilde özetlenebilir: "Noumena ilkece bilinemez ve üstünde konuşulamaz olması ile felsefi açıdan ilginç bir konu olmaktan çıkar" (Burns 2003a, s. 194).    

 

II.  Diğer Kurallar Ve Hatırlatmalar

 

1.  Yazarlar metindeki vurgularını yalnızca italik kullanarak göstermelidir.  Altı-çizili veya kalınlaştırılmış biçimlerde vurgu yapılmamalıdır.

 

2.  Yazınızın biçimsel olarak uygun hale gelmesi açısından bilgisayar ortamında şu kurallara uymanızı rica ederiz: (1) Bir sözcük ve o sözcüğü izleyen noktalama işaretinin arasında hiç boşluk olmamalıdır.  (2) Tümce sonundaki nokta hariç, şu genel kural uygulanır: bir noktalama işareti ve o işareti izleyen sözcük arasında tek boşluk olmalıdır.  (3) Tümce sonundaki noktadan sonra ise, yeni tümce başlamadan önce bir değil iki boşluk verilir.  (Yanlış kullanıma bir örnek vermek gerekirse  ,şu anda okumakta olduğunuz ve bunu izleyen tümcedeki virgül/nokta konumları hatalıdır  . Daha açık ifade edersek,boşluklar yanlış verilmiştir  .)

 

3.  Yazının son gözden geçirilmesi aşamasında Türk Dil Kurumu'nun Internet sayfası kapsamında verilen Yazım Kılavuzu'na başvurulması özellikle tavsiye edilir.

 

Yazarların hakemleme sürecine girmesi için dergimize yolladıkları yazılarında I ve II'de verilen kurallara uymaları tercih edilir.  Yazıları basım için kabul edilen yazarların ise eserlerini son bir kez daha gözden geçirerek burada betimlenen biçimsel kuralları yazılarına yansıtmaları zorunludur.   Yazarların yayın için kabul edilen eserlerini biçimsel olarak (ve talep edilen zaman dilimi içinde) düzenlememeleri halinde o yazıyı yayınlamamak hakkı yayın kurulunca saklı tutulur.

Makalelerde yapılan alıntıların aslına uygunluğunu sağlamak yazarın sorumluluğu dahilindedir.  Eserlerde savunulan felsefi fikirler yalnızca yazarın görüşünü yansıtır.

 

[1] Ethos: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar, yayın kurallarını Felsefe Tartışmaları dergisinden almıştır.