J. F. LYOTARD’IN ÇOKLUK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZET

Bu çalışma postmodern dönemde siyasete yönelik yeni bakışı ve bu dönemin siyaseti yeni bir perspektiften okuma nedenini J. F. Lyotard’ın fark ve çokluk politikası üzerinden ele alacaktır. Bu kapsamda Lyotard düşüncesinde öne çıkan meta anlatılara yönelik şüphe durumu, dil oyunları, fark ve çokluk politikası ve bu çokluğun muhafazası olarak adalet meselesine yönelecek ve Lyotard’ın politik düşüncesinin bu temalardan hareketle nasıl bir öneme sahip olduğu incelenecektir.

Anahtar sözcükler: Lyotard, politika, fark, çokluk, meta-anlatı, adalet

ABSTRACT

This study will deal with the new perspective on politics in the postmodern era and the need to approach politics from a new perspective through J. F. Lyotard's politics of difference and plurality. In this context, the state of doubt about meta-narratives that stand out in Lyotard's thought, language games, the politics of difference and plurality, and the issue of justice as the preservation of this plurality will be addressed and the importance of Lyotard's political thought will be examined based on these themes.

Keywords: Lyotard, politics, difference, plurality, meta-narrative, justice