Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen ERASMUS seminerlerinden ilki gerçekleşti...

Akdeniz Üniversitei Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen ERASMUS seminerlerinden ilki 30-31 Ekim 2008 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Olbia salonunda gerçekleşti...

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Aziz ERGİN tarafından sunulan "matematik esintili felsefi çağrışımlar" ile yapılan açılışın ardından, Hollanda Radboud Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Van Haute'ın  "Psychoanalysis and/as Philosophy" başlıklı bildirisi tartışıldı. Psikanaliz bağlamında ele alınan "psikopatoloji"nin bugüne kadar batı felsefesinin kendi özgün terim ve yaklaşımlarıyla ele alındığını, bu tavrın da "psikopatoloji"yi bir anlamda potansiyel katkılarından kopardığını savunan Van Haute, etkileşimin tersine çevrilebilmesi için yeni okumaların gerekli olduğunu ileri sürdü. Ağırlıklı olarak Lacan'cı bir analitik psikoloji programına bağlı kalarak "psikopatoloji"nin felsefe tarafından asimile edilmesinin önüne geçilmesi ile, özel bir tür "ötekileştirme"nin de engellenebileceği tezini savunan yazar, iki alanın yeni bir karşılaşmaya gereksinim duyguğunu temellendirmeye çalıştı.

İzleyen oturumda, Hollanda Radboud Universitesi'nden Doç. Dr. GAJ Steunebrink, "Çok Kültürlülük" konulu bir bildiri sundu. Etkileşimli bir tartışma formatında sunduğu bildirisinde, modern devletin seküler örgütlenmesinin altında öncelikle "birey hakları" kavramının bulunduğunu ileri süren yazar, "grup hakları" taleplerinin giderek belirginlik kazanması ile seküler ve üniter devlet yapılanmaları ile grup hakları talebinde bulunan "ötekiler" arasında uzlaşmazlıkların başgösterdiğini savundu. Bu bağlamda, yanıtlanması gereken asıl sorunun seküler bir devletle grup hakları fikrinin nasıl bağdaştırılacağı olduğunu anımsatan yazar, aynı soruya yanıt arayan farklı ülkeleri de gündeme getirerek ortak bir aklı devreye sokmanın yararı üzerinde durdu.

İkinci günün ilk oturumunda, Van Haute, Lacan'cı bir psikanaliz dolayımından Hamlet'in nasıl okunabileceği üzerine spekülatif bir tartışma açtı. Hamlet'in, çeşitli biçimlerde "engellenmeler" ve "doyurulması olanaksız arzular" manzumesi biçiminde okunabileceğini savunan yazar, Lacan'cu bir yaklaşımla bunu insanlık trajedisinin temeli olarak görebileceğimizi ileri sürdü. Ortaya çıkan karamsarlığın, ilham verici ve yeni çarelere olanak tanıyıcı unsurlarını da gündeme getiren yazar, Hamlet'in trajedisini Lacan'cı gözlüklerle okumanın önemi üzerinde durdu.

Son oturumda Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Cihan Camcı, "Post-deconstructive Subjectivity" başlıklı bildirisinde, "aşkınsal özne"nin icat, kuruluş, eleştiriliş ve terkedilişinin kısa bir tarihsel dökümünü yaptı. Yazar, özgün tezinde, bu aşamadan sonrasında bir yandan öznesiz kalmanın olanaksızlığı, diğer yandan aşkınsal özneden duyulan rahatsızlığı aşmada pragmatik bir çağrışımla okunabilecek Davdison'un elverişli olduğunu savundu.

Her sunumu izleyen sıcak tartışmalar, bu tartışmaların genişlediği kahve araları ve akşam yemekleriyle süren üç günün sonunda, Olbia'ya taze bir entelektüel soluk getirebildiğimizi ümit ediyoruz. 

Bu etkinliğin gerçekleşmesinde eşsiz katkılar yapan Sayın Dekan'a, bölümümüz araştırma görevlileri, öğrencileri, öğretim üyeleri ve destek personeline içten teşekkürlerimizi sunarız.

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü

Etiketler