REKLAMDA NOSTALJİK UNSURLAR: KİMLİK VAADİ VE ANLAMIN TÜKETİMİ

ÖZET

Reklamlarda kullanılan nostaljik unsurların sosyolojik perspektiften değerlendirilmesi, reklamcılık sektörünün yarattığı anlam dünyasının niteliksel özelliklerinin anlaşılması için olanak sunmaktadır. Bu anlam dünyası, kapitalist sistemin yarattığı sorunların görünürlüğünü azaltan sembolik içerikleri ile manipülatif bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada nostaljinin endüstrinin hizmetine girişi çerçevesinde, reklamda kullanılan nostaljik unsurların anlam inşası ve kimlik sunumu sürecinde kullanılmasına odaklanılmış, kimlik vaatlerinde ve anlamın tüketime sunuluşunda nostaljik unsurların yapısı değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nostalji, reklam, kimlik, aidiyet, modernite, kapitalizm.

ABSTRACT

Evaluation of nostalgic elements used in advertisements within the sociological perspective,  offers an opportunity to understand the world of meaning created by the advertising industry. This world of meaning, which reduces the visibility of the problems created by the capitalist system has the manipulative effect with it's symbolic contents. This study focuses on the nostalgic elements presented in advertising for creating meaning and identity. The structure of the nostalgic elements were evaluated in the process of promises of identity and presentation of the meaning to consumption.

Keywords: Nostalgia, advertising, identity, belonging, modernity, capitalism.