FROM AN ANALYSIS OF THE NOTION OF ORGANIZATION TO LIMITS ON CONCEPTUAL DIVERSITY

ABSTRACT

This paper evaluates an argument from Donald Davidson against alternative conceptual schemes. The argument can be divided into two stages. In the first stage it is argued that only pluralities can be organized. In the second stage it is argued that if our conceptual scheme organizes a plurality and someone else’s scheme also organizes that plurality, there must be a set of common concepts, hence someone else’s scheme can never be an alternative scheme to ours. I object to the first stage of the argument.

Keywords: Donald Davidson, conceptual scheme, organize, plurality, sensitive to reality.

ÖZET

Bu çalışma Donald Davidson’un alternatif kavramsal şemalara karşı argümanını değerlendiriyor. Bu argüman iki aşamaya bölünebilir. İlk aşamada yalnızca çoğullukların düzenlenebileceği savunuluyor. İkinci aşamada ise, kavramsal şemamız bir çoğulluğu düzenler ve başka birinin şeması da aynı çoğulluğu düzenlerse, ortak kavramlar grubu olması gerekeceği ve dolayısıyla başkasının şemasının hiçbir zaman bizimkine alternatif bir şema olamayacağı savunuluyor. Ben bu argümanın ilk aşamasına itiraz ediyorum.

 

Anahtar Sözcükler: Donald Davidson, kavramsal şema, düzenleme (organization), çoğulluk, gerçekliğe duyarlı.