AMARTYA SEN: ADALETE KÜRESEL BİR BAKIŞ

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Amartya Sen’in bakış açısından adalet kavramının değerlendirilmesidir. Çağımızın en önemli düşünürlerinden biri olan Sen, 2009’da yayınlanan Adalet Düşüncesi adlı çalışmasında adaleti elde etmek için bizi kamusal akılla ilgilenmeye davet etmektedir. Adalet Sen için, kapasitelerdeki sarih eşitsizliklerin bertaraf edilmesi anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, Sen'e göre adalet temel sağlık-bakım, eğitim hizmetleri gibi temel kapasitelere eşit bir şekilde ulaşma imkânını gerektirmektedir.

Anahtar Sözcükler: Amartya Sen, kapasite, adalet.

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess the concept of justice from the view of Amartya Sen. Sen is one of the most important public intellectuals of our age who was published a major book, The Idea of Justice, in 2009. Sen invites us to engage in public reasoning in pursuit of justice. Justice, for Sen, is the elimination of unambiguous inequalities in capabilities. Further, justice according to Sen it requires equal access to basic capabilitites, such as health care, educational services.

Keywords: Amartya Sen, capability, justice.