K. HEGEL-MARX İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ALTHUSSER

ÖZET

Bu yazıda Althusser’in Hegel-Marx ilişkisi hakkındaki tezleri ele alınacaktır. Bu tartışmanın yürütülmesi için, ilk olarak giriş mahiyetinde 1930’larda Fransa’daki Hegel alımlaması ve bunun Marxizm üzerindeki etkileri ele alınacaktır. İkincil olarak Althusser’in erken Hegel okuması üzerinde durulacaktır. Takip eden bölümde, Althusser’in Hegelci Marxizmlere getirdiği eleştiriler işlenecektir. Sonrasında Althusser’in dönemin Hegelci Marx okumasına karşı geliştirdiği alternatif düşünce ortaya konulacaktır. Sonuç bölümünde Althusser’in Hegel-Marx ilişkisine dair getirdiği yorum tartışılarak, Marx’ın düşüncesinde Althusser’in iddia ettiği türden keskin bir epistemolojik kopuşun olmadığı iddia edilecektir.

 

Anahtar Sözcükler: Hegel, Marx, Althusser, epistemolojik kopuş, diyalektik materyalizm, tarihsel materyalizm.


ABSTRACT

In this paper, Althusser's ideas about Hegel-Marx relation will be discussed. First in the introductory chapter, a historical description of the reception of Hegel's philosophy in the 1930's France will be presented and then, the effects of this reception will be elaborated. The second chapter is about Althusser's early reading of Hegel. In the following chapter, the main focus will be on Althusser's criticism of Hegelian Marxism. After that, we will set forth Althusser's alternative thought against the predominant Hegel-Marx reading of the era. In the last chapter: first, Althusser’s interpretation of Hegel-Marx relationship will be discussed, then it will be argued that there is no epistemological break in Marx's thought as Althusser has argued that there was.

Keywords: Hegel, Marx, Althusser, epistemological break, dialectical materialism, historical materialism.