ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
25 Ocak 2021, Pazartesi  

(31.07.2009, Cum)
TÜRK TOPLUMUNUN ZİHİNSEL TASAVVURLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: “TASAVVUF VE SİNEMA”
A CRITICAL APPROACH TO MENTALITY OF TURKISH SOCIETY: "MYSTICISM AND CINEMA" [Rana İğneci SÜZEN]

ÖZET

Bu makale insan topluluklarının, tüm yaşam alanlarını ve dünyaya bakışını da  kavrayan özgün ve kapsayıcı bir alan olan, zihniyet biçimleriyle kurduğu ilişkiden yola çıkmaktadır. Zihniyet biçimleri daha ayrıntılı incelendiğinde, bu biçimlerin -birbirleri ile çok ilgisiz gibi görünen alanları- nasıl besledikleri ve yönlendirdikleri görülmektedir. Örneğin Tasavvuf düşüncesi ile Türkiye’deki sinemasal ifade biçimlerinin aslında biçim ve içerik düzeyinde büyük bir ilişkisi söz konusudur. Burada sorun, Tasavvufun salt bir inanç biçimi olmasının ötesinde –tarihsel süreç içinde değerlendirilerek- bir toplumun yaşam algısını, düşünce kalıplarını belirleyecek kadar baskın bir zihniyet biçimi yaratmış olmasıdır. Bu makale de bir zihniyet ve dünya algısı oluşturan şekli ile Tasavvuf ve Türkiye’deki sinemasal yaratımlar arasındaki ilgi incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Zihniyet, Tasavvuf, Türkiye Sineması, Türkiye Toplumu, Dramatik Biçim.


ABSTRACT

This article arouse from the relationship between the human groups and mentality forms which is an embracing and unique area that comprehends the whole life circumstances and their approach to life. When the mentality forms are deeply studied, it is revealed that how these forms feed and orientate the areas which seems irrelevant to each other. For example, in deed, there is a deep relationship between Mysticism sentiments and its cinematographic expression forms in Turkey both on form and contents level. The problem is that, further than being a sole belief form, Mysticism –when evaluated in the historical process- has created a dominant mentality form which defines the community’s perceptions of life and sentimental patterns. In this article, the  Mysticism which created a mentality and world perception and the relationship between the cinematographic creations in Turkey is studied.

Keywords: Mentality, Mysticism, Turkish Cinema, Turkish Society, Dramatic Structure.

İlgili Doküman
(Ethos-5 Rana.pdf, 398 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2021 ETHOS
www.ethosfelsefe.com