ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(30.07.2019, Sal)
FÜTÜHAT-I MEKKİYE’DE NEO-PLATONİZM İZLERİ
Neo-Platonism Traces in Fütühat-ı Mekkiye [Anıl Can TARAKÇI]
ÖZET
Mistik bir felsefe olan ve kendisinden sonraki mistik felsefeleri de etkileyen Neo Platonizm’den, felsefi sistemini kurma konusunda birçok İslam filozofları gibi İbn-i Arabi’de yararlanmıştır. Bu makalede Muhyiddin İbn-i Arabî’nin felsefi görüşlerinin tamamına yakınını yansıtan ve en kapsamlı eseri olan Fütuhat-ı Mekkiye’de Neo-Platonizm’in savunularının benzerliklerini belirlemeyi amaçladık. Alemin yaratılışı, varlık ve yokluk, ruhun varlığı ve mertebeleri, hakikat anlayışı, canlı ve cansız varlıkların özellikleri gibi konular üzerinde Neo-Platonizm ve Fütuhat-ı Mekkiye çerçevesinde İbn-i Arabi’nin fikirlerinin uyuştuğu yerleri belirlemeye gayret gösterdik. İbn-i Arabî –eserlerinden anlaşılacağı üzere- yaşamı boyunca hakikat arayışı içerisinde olmuş ve Hakk’a ulaşma çabası göstermiştir. İşte Fütuhat-ı Mekkiye, filozofumuzun hakikate ulaşma yolunda gösterdiği yol ve izlediği yöntemlerin toplandığı kitaptır. Neo-Platonizm’in özelliklerini anlama konusunda ise, bu anlayışın kurucusu olan Plotinus’un fikirlerine ağırlık verdik. Çalışma boyunca Fütuhat’ın tüm bölümlerini inceleyerek, hiçbir ayrıntıyı atlamamaya özenerek İbn-i Arabî’nin kapalı ve derin anlatımının da bilincinde olduğumuzdan farklı anlamlar çıkarabilme olasılığını da göz ardı etmedik.

Anahtar Sözcükler: Muhyiddin İbn-i Arabî, Fütuhat-ı Mekkiye, Plotinus, neo-platonizm.

ABSTRACT
Neo Platonism, a mystical philosophy and the philosophies that affect the next mystic himself, like many Islamic philosophers to establish the philosophical systems have relied on Ibn Arabia. This article reflects the Muhyiddin Ibn 'Arabi's philosophical views and close to all of the most comprehensive work Futuhat-i aimed to determine the similarity of the Neo-Platonism of the defense in Mekkiye. The creation of the world, existence and non-existence of the soul and order, the understanding of truth within the framework of neo-Platonism and Futuhat-i Mecca on issues such as the characteristics of living things and inanimate, we strive to identify where the match of Ibn Arabi's ideas. Ibn Arabi was in pursuit of truth can be understood from -Works over the life of chitin and has endeavored to reach the right. Here Futuhat-i Mecca, the book is the way in which our philosopher towards achieving truth and follow the method of collection. When it comes to understanding the characteristics of Neo-Platonism, we give weight to the ideas of Plotinus, the founder of this approach. Examine all parts of the Futuhat During the study, we are also aware of the different meanings to emulating any details jump off the deep expression of Ibn Arabi did not rule out the possibility exits.

Keywords: Muhyiddin Ibn Arabi, Futuhat-i Mecca, Plotinus, Neoplatonism
İlgili Doküman
(Ethos 25 Anlcn-Futuhat.pdf, 563 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com