ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(21.02.2016, Paz)
LİBERALİZM VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA CHARLES TAYLOR’IN TANINMA POLİTİKASI
Charles Taylor’s Politics of Recognition in Context of Liberalism and Multiculturalism [Murat Satıcı]


ÖZET

Küreselleşme ile birlikte, bir arada yaşamın nasıl tesis edileceği sorusu çağdaş felsefe ve siyaset literatürünün merkezine yerleşmiştir. Tüm dünyada çağdaş demokrasi kuramları ile birlikte, bir arada yaşamın demokratik ve çoğulcu biçimde tesisi sorununa dair teorik ve pratik yeni çözümler gelişmiştir. Bu kuramlar politikanın ve politika felsefesinin sorularını ve yanıtlarını da dönüştürmüşlerdir. Dönüşüm, iki etkinliğin kendi teorik birikimlerini mevcut politik meselelerin çözümü için uygulamalarına imkân verdi. Çünkü etnik, kültürel ve dinsel çatışmaların içerdikleri tehlikenin boyutu, politik ve felsefi yeni tartışma alanlarının açılmasını zorunlu kılmıştır. Bu tartışmalardan ve çözümlerden biri de Charles Taylor’ın çokkültürlü tanınma politikasıdır. Taylor’ın düşüncesinde kimlik ve tanınma problemi yeni bir rotada tartışılmaya başlanmıştır ve bu tartışma çağdaş felsefenin çehresini değiştirmiştir. Bu çalışmada Taylor’ın tanınma politikasına odaklanacağız. Böylece çokkültürlü yurttaşlık politikasına dair Taylor’ın özgün düşüncelerini irdeleyebileceğiz, aynı zamanda politika felsefenin bu problemle ilişki içerisinde aldığı çağdaş biçimin özelliklerini ele alacağız. Böylece bu çalışma mevcut politik sorunlarımızı yeni ve farklı yönlerden anlamak için fırsat verecektir.

Anahtar Sözcükler: Charles Taylor, tanınma, çokkültürlülük, politika felsefesi, çağdaş demokrasi.


ABSTRACT

With the globalisation, the question about how “the living together” builts has settled on the center of the contemporary philosophical and political literatures. All around the World, new theoretical and practical solutions of the question about democratic and pluralistic building of “the living together” has been developed thanks to the contemporary theories of democracy. These theories has transformed the questions and its solutions of politics and philosophy of politics. This transformation has made possible that both activities used their theoretical savings for solving of current political issues. It is necessary to open the new politic and philosophical argument areas, because ethnic, cultural and religious conflicts have a dangerous dimensions. The one of these debates and solutions is Charles Taylor’s politics of recognition. In Taylor’s thoughts, problems of identity and recognition have been began to discuss in the new ways and the discussion has earned new features. In this essay, we are focusing on Taylor’s politics of recognition. Thus we are able to investigate Taylor’s original thoughts about mutlicultural politics, but also take into consediration the new features of philosophy of politics that has been affected from these contemporary issues. Then this essay wil give an opportunity for understanding our current political problems in different and new ways.

Keywords: Charles Taylor, recognition, multiculturalism, philosophy of politics, contemporary democracy.

İlgili Doküman
(Liberalizm.pdf, 606 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com