ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
1 Aralık 2020, Salı  

(23.02.2016, Sal)
TRANSANDANTAL METAFİZİĞİN OLANAĞI: KANT VE WITTGENSTEIN
Kant and Wittgenstein on the Possibility of a Transcendental Metaphysics [Cengiz İskender Özkan]


ÖZET

Bu çalışmada Kant’ın ve Wittgenstein’ın felsefeleri metafiziğin olanağı bağlamında karşılaştırılmıştır. Her ikisinin felsefelerinin transcendental olup olmadığı ele alınmış ve metafizik anlayışları ortaya konmuştur. Metafiziğe karşı tutumları benzer olan iki düşünürün metafizik konusunda neden farklı sonuçlara vardıkları sorgulanmıştır. Dolayısıyla burada Kant’ın sentetik apriori önermelerin olanağı ile metafiziğin olanağı arasında kurduğu ilişki ifade edilmelidir. Kant’a göre bilgi olmanın ölçütü sentetik apriori yargıların olanaklı olmasıyla ilişkilidir. Wittgenstein’ın birinci dönemindeki felsefe anlayışında da benzer yönler bulunmaktadır. Bu benzerlik de, burada, onun dil ile dünya arasında kurduğu ilişki bağlamında ortaya konulmuştur. Buna göre düşünülebilir olan ile düşünülebilir olmayan arasında çizdiği sınır dilin sınırlarıyla belirlenmektedir. Ne var ki, dilin sınırlarının dışına ise çıkılamaz. Sonuç olarak Kant’ın ve Wittgenstein’ın felsefeleri transcendental öğeler içermekle birlikte iki düşünürün de, metafiziğin olanağı konusunda farklı düşünceleri vardır. Önemli olan bunun sebebidir.

Anahtar Sözcükler: Analitik, bilgi, dil, mantık, metafizik, sentetik, transandantal.


ABSTRACT

The present study is an attempt to compare Kant’s and Wittgenstein’s philosophies. In this study, it is questioned whether or not both philosophical systems are transcendental, with an exposition of the conceptions of metaphysics by the two philosophers. Moreover, it is questioned why there are two different results on metaphysics in spite of the fact that Kant’s and Wittgenstein’s attitudes towards metaphysics are similar. Hence in that case, the relation Kant formulated between the possibility of synthetic apriori propositons and the possibility of metaphysics itself should expressed. In Kant’s view, the criterion for being knowledge (cognition) is related with the condition of the possibility of synthetic apriori judgments. And philosophy in early Wittgenstein has similar conceptions. And this similarity, here, in the context of a relation he established between language and the world is introduced. According to this relation, the border set between what can be thought and what cannot be thought is determined by the borders of the language. However, it is impossible to get out of the borders drawn by language. The result is that, although Kant’s and Wittgenstein’s philosophies contain some transcendental elements, both philosophers have different thoughts on the possibility of metaphysics.It is important that why it is.

Keywords: Analytic, cognition, language, logic, metaphysics, synthetic, transcendental.

İlgili Doküman
(Cngz-123-142.pdf, 629 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com